top of page

VOORWAARDEN ADVENT ACTIE 

Deelnemers 

Deze actie is voor deelnemers in Nederland van 18 jaar of ouder. Indien je onder de 18 jaar bent dien je aantoonbare toestemming te hebben van je ouders of voogd om mee te doen. Om mee te kunnen doen aan deze actie dien je in het bezit te zijn van een geldig e-mailadres. De enige manier van deelname is digitaal, door middel van het invullen van het formulier voor deelname aan de advent actie. Alle website gebruikers die zich gedurende de actieperiode zoals hieronder genoemd hebben aangemeld voor de Advent actie zullen aangemerkt worden als “Deelnemer”. 

Deelname
Deelname is gratis. De looptijd van deze actie is van 1 december 2022 (00:01 uur) tot en met 24 december 2022 (23:59 uur). De deelname aan deze actie gebeurt exclusief via elektronische weg. Om een actie te verzilveren, dient een Deelnemer (i) een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te hebben ingevuld en zich hebben ingeschreven voor de advent actie alsook akkoord te hebben gegeven op de (privacy) voorwaarden. Wanneer de Deelnemer zich gedurende de looptijd van deze actie uitschrijft voor het de advent actie, komt deze deelnemer niet meer in aanmerking om een actie te verzilveren. 

Organisatie
Deze actie wordt georganiseerd door Chop Chop Tours te Spoorlaan 6, 3998 JN Schalkwijk, Nederland, (hierna "Organisator" of "Chop Chop Tours); 

Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met deze actie zijn de persoonsgegevens die de Deelnemer in het kader van de advent actie aan ons worden verstrekt. De aanvullende persoonsgegevens worden enkel door Chop Chop Tours en aangesloten bedrijven bij de actie gebruikt voor het toesturen van de codes van de actie en promotiedoeleinden. 

• Wijziging
Chop Chop Tours behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder verantwoording te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist Chop Chop Tours naar redelijkheid en eigen goeddunken; 

• Verzilveren
Elke Deelnemer kan slechts één maal de code verzilveren. Elke actie heeft zijn/haar eigen geldigheid en regels. De voorwaarden hiervan staan aangegeven in de e-mail met de code. 

• Aansprakelijkheid
Chop Chop Tours kan, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die een deelnemer zou lijden als gevolg van of naar aanleiding van deelname aan de actie of ontvangst of gebruik van de prijs, met inbegrip van doch niet beperkt tot schade als gevolg van het, om welke reden ook, niet kunnen deelnemen aan of uitgesloten worden van de actie en/of de geschiktheid van, een gebrek in of de niet-conformiteit van de actie; 

• Uitsluiting
Chop Chop Tours heeft het recht om een Deelnemer van deze actie – en daarmee de kans op het winnen van een Prijs - uit te sluiten indien de Deelnemer onjuiste, onvolledige, onduidelijke of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze bedrog pleegt of tracht te plegen. Massa-inzendingen, deelnames door of via derde partijen of verenigingen, macro's of andere geautomatiseerde middelen en deelnames die niet volledig voldoen aan de vereisten van de Actievoorwaarden, worden uitgesloten. Wanneer een Deelnemer een computersysteem gebruikt of manipuleert om de Actievoorwaarden te omzeilen, bijvoorbeeld door het gebruik van 'scripts', manipulatie van IP-adressen, het gebruik van identiteit of log-in gegevens van derden, het gebruik van enige andere geautomatiseerde middelen om bijkomende inzendingen te genereren, en ieder ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de geest van de actie, zullen deze Deelnemer en al dergelijke deelnames van de actie worden uitgesloten. In al dergelijke gevallen zal enige toekenning van een actie nietig zijn. 

• Toepasselijkheid van voorwaarden
Door deelname aan de actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk deze voorwaarden. 

bottom of page